Phone call Mail
Skorzystaj z bezpłatnej wstępnej konsultacji już teraz pod adresem Mail lub telefonicznie: +49 228 - 33 88 89 0

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych, zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2 Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

EnBITCon GmbH
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn

Telefon: +49 228 33 88 89 0
E-mail: info@enbitcon.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostają u nas do czasu, gdy cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, zostaną one usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

Michał Michalak
PRIVE (przez Legaltrust GmbH)
Lietzenburger Str. 94
10719 Berlin

Telefon: 030 / 223 89 993
E-mail: datenschutz@prive.eu

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery tych firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa ochrony danych UE. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osoby, których dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych płatniczych (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas w związku z tym oraz z innymi pytaniami dotyczącymi danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe) w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, gdy sami je Państwo usuną lub gdy zostaną automatycznie usunięte przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, po wejściu na naszą stronę, na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm zewnętrznych (pliki cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które użytkownik prosił (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie danych plików cookie opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL odsyłający
  • Nazwa hosta komputera wchodzącego na stronę
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to wnioskowano.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to wnioskowano.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem wniosków kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Na tej stronie internetowej można się zarejestrować, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z konkretnej oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji stosunku użytkowania nawiązanego w wyniku rejestracji oraz, w razie potrzeby, w celu inicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Funkcja komentarzy na tej stronie internetowej

W przypadku funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są szczegóły dotyczące tego, kiedy komentarz został utworzony, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie zamieszczasz postu anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na tej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane są przechowywane i pozostają na tej stronie internetowej do momentu, gdy komentowane treści zostaną całkowicie usunięte lub gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze obraźliwe).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

ProvenExpert

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy pieczęcie oceny z ProvenExpert. Dostawcą jest Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Pieczęć ProvenExpert umożliwia nam wyświetlanie ocen klientów, które zostały przekazane do ProvenExpert na temat naszej firmy w postaci pieczęci na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z ProvenExpert, aby ProvenExpert mógł stwierdzić, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. ProvenExpert zbiera również Państwa preferencje językowe, aby wyświetlić pieczęć w wybranym przez Państwa języku.

Korzystanie z ProvenExpert opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w wyświetlaniu opinii klientów w sposób jak najbardziej zrozumiały. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

4. media społecznościowe

Wtyczki z mediów społecznościowych z Shariffem

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zwykle można rozpoznać wtyczki po odpowiednich logotypach mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko wraz z tzw. rozwiązaniem "Shariff". Aplikacja ta uniemożliwia zintegrowanym na tej stronie wtyczkom przekazywanie danych do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero gdy aktywują Państwo odpowiednią wtyczkę poprzez kliknięcie powiązanego przycisku, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Po aktywacji wtyczki odpowiedni oferent otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeżeli w tym samym czasie są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni oferent może przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Wtyczki Facebooka (przycisk "Lubię to" i "Udostępnij")

Na tej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zgromadzone dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, poprzez wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwa kontem użytkownika w serwisie Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika w serwisie Facebook.

Korzystanie z wtyczek Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Plugin Twitter

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Korzystanie z wtyczki Twittera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile wystąpiono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Plugin Instagram

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie Instagram, mogą Państwo powiązać zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem w serwisie Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę tej witryny, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedzili Państwo tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn "Poleć" i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, możliwe jest, że LinkedIn skojarzy Twoją wizytę na tej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron zawierających funkcje XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w tym procesie nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Pinterest

Na tej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Kiedy wywołujesz stronę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Twój adres IP, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest i pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile wystąpiono o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Pinterest, a także Państwa praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności znajdują się w informacji o ochronie danych osobowych Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam zintegrowanie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony stron, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Plugin do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna za pomocą Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" w Google Analytics, aby móc wyświetlać odpowiednie reklamy osobom odwiedzającym stronę w ramach sieci reklamowej Google. Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach Google, jak również z danych o odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Śledzenie handlu elektronicznego przez Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "śledzenia e-commerce" Google Analytics. Śledzenie e-commerce umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań zakupowych osób odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia swoich internetowych kampanii marketingowych. W tym celu rejestrowane są takie informacje jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Czas przechowywania danych

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wpisze określone hasła w Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grupy docelowej). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując np. jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej (np. kliknięcie na określone produkty), aby zaklasyfikować Państwa do określonych reklamowych grup docelowych, a następnie odtwarzać Państwu odpowiednie komunikaty reklamowe przy odwiedzaniu innych ofert online (remarketing lub retargeting).

Ponadto reklamowe grupy docelowe utworzone za pomocą Google Remarketing mogą być połączone z funkcjami Google Cross-device. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli posiadają Państwo konto Google, mogą Państwo sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z Google Remarketing opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grup docelowych z dopasowaniem do klienta

W celu tworzenia grup docelowych korzystamy między innymi z dopasowania klientów w ramach Google Remarketing. W tym procesie przekazujemy do Google określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów. Jeśli dani klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoim koncie Google, są im wyświetlane odpowiednie komunikaty reklamowe w ramach sieci Google (np. na YouTube, Gmailu lub w wyszukiwarce).

Google Conversion Tracking

Ta strona internetowa korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Na podstawie tych informacji tworzone są statystyki konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Piksel Facebooka

Ta strona internetowa używa piksela visitor action z Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie osób odwiedzających stronę po tym, jak zostały one przekierowane na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Facebook-Datenverwendungsrichtlinie. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Wykorzystanie Piksela Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Dalsze informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć w uwagach Facebooka dotyczących ochrony danych: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" w sekcji Ad Settings na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na wykorzystaniu przez Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ta strona internetowa wykorzystuje Insight Tag firmy LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym lepiej dopasować naszą stronę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może również odbywać się na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która umożliwia nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam poza witryną osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, przy czym według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy.

Sam LinkedIn gromadzi również tzw. pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłającego, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są wykorzystywane do dotarcia do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywał zebrane dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową na swoich serwerach w USA i wykorzystywał je w kontekście własnych działań reklamowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna.

Korzystanie z LinkedIn Insight odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec wykorzystania LinkedIn Insight Tag

Możesz wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i ukierunkowanych reklam przez LinkedIn pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniknąć powiązania danych gromadzonych na naszej stronie przez LinkedIn z kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Zawarcie umowy o przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy z LinkedIn umowę o przetwarzanie zamówień.

6. newsletter

MailChimp z dezaktywowanym pomiarem wydajności

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, za pomocą której można między innymi zorganizować wysyłkę newsletterów. Gdy podają Państwo dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. Wyłączyliśmy pomiar wydajności Mailchimp, dzięki czemu Mailchimp nie będzie oceniał Twojego zachowania podczas otwierania naszych newsletterów.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były przekazywane do Mailchimp, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ oraz https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usług newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych w MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube z podwyższoną ochroną danych

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak ujawnienie danych partnerom YouTube nie jest koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tak więc niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

W momencie rozpoczęcia filmu YouTube na tej stronie internetowej, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo bez śledzenia (Do-Not-Track)

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w filmy Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Dzięki temu serwer Vimeo dowiaduje się, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Vimeo uzyskuje również Państwa adres IP. Ustawiliśmy jednak Vimeo w taki sposób, że Vimeo nie będzie śledzić Państwa aktywności użytkownika i nie będzie ustawiać żadnych plików cookie.

Korzystanie z Vimeo ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE oraz, według Vimeo, na podstawie "uzasadnionych interesów biznesowych". Szczegóły można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzone na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że odbywa się analiza.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach użytkowania Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Dostawcy usług eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunków handlowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy w przypadku sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przetwarzanie zamówień poprzez dropshipping

Gdy zamawiasz u nas towary, możliwe jest, że Twoje zamówienie zostanie wysłane bezpośrednio do Ciebie przez naszych sprzedawców (dropshipping). W tym celu przekazujemy firmie wysyłkowej Państwa nazwisko, adres dostawy i - o ile jest to konieczne dla dostawy - Państwa numer telefonu. Informacje te są przekazywane wyłącznie w celu dostarczenia towaru.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (realizacja umowy) oraz nasz uzasadniony interes w jak najszybszym i najbardziej efektywnym przetwarzaniu zakupów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

W zakresie dropshippingu korzystamy z usług następującego handlowca:

Nuvias Deutschland GmbH
Sachsenfeld 2
20097 Hamburg

Exclusive Networks Germany GmbH
Martin-Luther-King-Weg 8
48155 Münster

Infinigate Germany GmbH
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar

sysob IT Distribution GmbH & Co KG
Kirchplatz 1
93489 Schorndorf

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm trzecich. Gdy dokonują Państwo u nas zakupu, Państwa dane dotyczące płatności (np. nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W odniesieniu do tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i przepisy o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Dostawcy usług płatniczych są wykorzystywani na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie umów), jak również w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile w przypadku określonych działań wymagana jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgody można w każdej chwili odwołać na przyszłość.

W zakresie tej strony internetowej korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal").

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9 Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia do prowadzenia konferencji online. Poszczególne narzędzia, z których korzystamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą wideokonferencji lub konferencji audio przez Internet, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę danego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które podajesz/wprowadzasz, aby korzystać z tych narzędzi (adres e-mail i/lub Twój numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne "informacje kontekstowe" w związku z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszelkie dane techniczne niezbędne do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik, jak również rodzaj połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Treści te obejmują między innymi nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępnione podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez wykorzystywane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane polityką firmy danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych wykorzystywanych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeżeli zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystywane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

TeamViewer

Korzystamy z programu TeamViewer. Dostawcą jest TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z dostawcą TeamViewer i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z TeamViewer.

Jitsi Meet

Gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem Jitsi Meet, wszystkie dane związane z tym procesem komunikacji są przetwarzane wyłącznie na naszych serwerach (On Premise).

Webex

Korzystamy z usługi Webex. Dostawcą tej usługi jest Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Niemcy.

Nie można wykluczyć, że dane przetwarzane za pomocą WebEx mogą być przekazywane do krajów trzecich (np. USA). WebEx posiada Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR), które zostały zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne odpowiednie europejskie organy regulacyjne ds. ochrony danych. Są to wiążące reguły korporacyjne, które legalizują transfery danych korporacyjnych do krajów trzecich poza UE i EOG. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html i https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy Webex: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z dostawcą Webex i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Webex.